همانطور که میدانید گیتار از اجزا و بخش های مختلفی تشکیل شده که در این بخش به توضیح ان می پردازیم. هم اکنون در شکل زیر بخش های مختلف گیتار شماره گذاری شده است و در زیر نام انها را بیان می کنیم :

 

عکس اجزای گیتار یا قسمت های مختلف گیتار

اجزای گیتار به طور خلاصه

1) سر ِ دسته Head
2) گوشی ها یا کلیدهای کوک Tuning Keys
3) تیغه سر ِ دسته Nut
4) باره ها Frets
5) دسته یا گردن Neck
6) صفحه انگشت گذاری Finger Board / Fret Board
7) دهانه صدا / سوراخ صدا Sound Hole
8) بخش بالایی Upper Bout
9) مارک گل رُز Rosette
10) گُلپیدور Golpeador
11) پهلو Side
12) تیغه پُل یا تیغه خَرَک Saddle (Bridge Nut)1
13) پُل یا خَرَک Bridge
14) بخش پایینی Lower Bout
15) سیم ها Strings
16) صفحه صدا Sound Board
17) بدنه Body
18) پاشنه  Heel